Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok bude probíhat v měsící květnu (přesné datum je zveřejněno na úřední desce).

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 školského zákona a v souladu se zákonem č. 500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto správní řízení se zahajuje podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ze strany zákonného zástupce dítěte. V souladu s § 34 odst. 5 školského zákona je třeba při přijímání dětí dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, kterým je § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zákonnou podmínkou při přijímání k předškolnímu vzdělávání je doklad o tom, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - tato podmínka se nevztahuje na děti, které mají předškolní vzdělávání povinné. V případě přijímání dítěte se zdravotním postižením rodiče doloží písemné vyjádření školského poradenského zařízení a také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. K předškolnímu vzdělávání podle § 20 školského zákona mají přístup i občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci pokud doloží oprávněnost pobytu na území České republiky.

Informace k zápisu na školní rok 2023/2024 jsou umístěny na úřední desce.

Orientační počet přijímaných dětí na školní rok 2023/2024 je 10 dětí.