Stravování

Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí 3x denně. Otázky týkající se školního stravování projednává rodič s ředitelkou školy. Jídelníčky sestavuje kuchařka MŠ. Dítě, které je v MŠ přítomné v době podávání hlavního jídla, se stravuje vždy. Jídla podávaná v rámci školního stravování strávníci konzumují v MŠ. Ve výjimečných případech (např. při náhlém onemocnění) lze pro dítě vydat oběd ke konzumaci mimo prostory MŠ (musí být dodrženy požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví).

Poplatky za stravné se platí za uplynulý měsíc, nejpozději do 15. dne v následujícím měsíci.

Po domluvě s ředitelkou MŠ se poplatky platí složenkou nebo převodem na účet MŠ.  Připomínky ke stravování je možné podávat u ředitelky MŠ.

Na začátku docházky do mateřské školy platí rodiče zálohu na stravné v částce 500,- Kč, která bude vyúčtována na konci školní docházky.

Přihlásit a odhlásit dítě ke stravování je nutno nejpozději do 15:00 hodin předcházejícího dne. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školním zařízení se považuje za pobyt ve školském zařízení.  (Vyhláška 107/2005 Sb.)

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., § 35, odst. 1 d).