Popis vzdělávání

Filozofií naší školy je vychovat sebevědomé a samostatné dítě, které v životě dokáže být ohleduplné a citlivé k okolnímu světu. Budeme podporovat a posilovat všestranný rozvoj vašeho dítěte a jeho motivování pro touhu vzdělávat se. Škola je zaměřena na environmentální výchovu. Záměrem vzdělávání v této oblasti je založit u dítěte základní povědomí o okolním světě a jeho dění a o vlivu člověka na životní prostředí.

K naplnění těchto výchovných úkolů vytváříme dostatek podnětů při hře, vycházíme z poznávání a hodnocení přírody. Podněty připravujeme pomocí vhodných metod, postupů a forem práce. Základem je hra, která se promítá do všech výchovných činností a jejíž pomocí dítě získává prvotní vědomosti a znalosti o životě lidí, zvířat, vzájemných vztazích a vztahu k přírodě.

K nejcennějším metodám, jimiž se děti seznamují s okolní přírodou, náleží přímé pozorování rostlin a zvířat při vycházkách na zahradě, na louce, v lese, či u potoka. Děti zde přicházejí k bezprostřednímu styku s okolní přírodou, zjišťují její vlastnosti svými smysly, svou pracovní zkušeností. Klademe důraz na získávání vědomostí, zkušeností a dovedností na základě prožitku, vlastní aktivity, moci si všechno prohlédnout, osahat, vidět na vlastní oči. Takto nabyté zkušenosti jsou u předškolních dětí kvalitnější, trvalejší a představují základ jeho pozdějšího chování jako dospělého jedince. Vycházíme ze znalosti individualit dětí, kterým vzdělávání uzpůsobujeme – jejich potřebám, zájmům i možnostem.

Uspořádání naší třídy, kde se setkávají děti různého věku, odpovídá skladbě společnosti a navíc se děti mohou vzájemně velmi obohatit. Skupina se během hry dokáže semknout a společně jít za svým cílem, děti se přirozeně učí spolupracovat, ale i brát ohled na druhé, přizpůsobovat se, usměrňovat své nápady a samy se učí pravidla společného soužití.

Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska.